Statut

Statut
Klubu Dziecięcego „Pszczółka”

 

§1
FORMA PRAWNA

 1. Klub Dziecięcy „Pszczółka” zwany dalej „Klubem”, jest placówką niepubliczną, wpisaną do Rejestru Żłobków i Klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta m. Konin w dniu 21 grudnia 2012 roku.
 2. Siedziba znajduje się w Koninie przy ul. Przemysłowej 7, 62-510 ,
 3. Organem prowadzącym Klub jest Fundacja „Wiosna w Sercu”, z siedzibą w Koninie, przy ul. Akacjowej 5, NIP 6652880131.

Ustalona nazwa placówki: Klub Dziecięcy „Pszczółka”.

§2

CELE I ZADANIA

Klub sprawuje funkcję opiekuńczo-wychowawczą oraz edukacyjną nad Dziećmi w wieku od 1 roku do 3 lat a w przypadku Dzieci niepełnosprawnych do lat 4.

 1. Klub zapewnia Dziecku opiekę w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych

 2. Klub gwarantuje Dziecku właściwą opiekę pielęgnacyjną poprzez zatrudnienie wykwalifikowanej kadry. Funkcja ta jest realizowana poprzez zachowanie odpowiedniej higieny i zapewnienie bezpieczeństwa Dziecka w czasie organizowanych zajęć.

 3. Klub zapewnia opiekę edukacyjną poprzez organizację zabaw stymulujących rozwój Dziecka ze szczególnym uwzględnieniem wspomagania jego indywidualnego rozwoju. Funkcja edukacyjna jest realizowana poprzez zabawy plastyczne, ruchowe, muzyczne, twórcze, tematyczne i językowe.

 4. Klub sprawuje opiekę wychowawczą poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu Dziecka. Ukierunkowanie Dziecka na prawidłowe relacje ze środowiskiem społecznym, kulturowym i przyrodniczym. Pomoc w wykształceniu prawidłowych nawyków i cnót.

 5. Klub zapewnia opiekę dla Dzieci niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju ich niepełnosprawności.

 

§3

ORGANIZACJA KLUBU

 1. Warunkiem zapisania oraz pobytu Dziecka w Klubie jest złożenie wypełnionych dokumentów:
  a) Formularza zgłoszeniowego
  b) Karty informacyjnej o dziecku
 2. Warunkiem pobytu Dziecka w Klubie jest:
  a) Zapoznanie się ze statutem Klubu oraz zasadami panującymi w Klubie oraz ich akceptacja
  b) Podpisanie umowy
  c) Podpisanie upoważnienia do działania w nagłych przypadkach
  f) Upoważnienie do odbioru dziecka przez osoby inne niż rodzice
 3. Dziecko może przebywać w Klubie do 5 godzin dziennie, okres pobytu jest ustalany indywidualnie z rodzicem.
 4. Opłaty za pobyt w Klubie reguluje cennik, który jest załącznikiem do Statutu. Podpisanie umowy z Klubem Dziecięcym oznacza jednocześnie akceptację Statutu, zasad panujących w Klubie oraz cennika.
 5. W razie ewentualnych zmian w Statucie lub cenniku Klub będzie informował na bieżąco na stronie internetowej www.pszczolka.konin.pl
 6. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do przyprowadzania i odbierania dziecka z Klubu osobiście lub za pośrednictwem osób upoważnionych w formie pisemnej (nazwisko, imię, miejsce zamieszkania, nr dowodu osobistego, nr telefonu) o ustalonych godzinach uwzględnieniem 15 minut.
 7. Osoba odbierająca dziecko musi być pełnoletnia i nie może być pod wpływem alkoholu.
 8. Na terenie Klubu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, picia alkoholu oraz przebywania osób będących pod wpływem środków odurzających.
 9. Nie ma możliwości telefonicznego wskazania Opiekuna odbierającego dziecko z Klubu.
 10. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do odbierania dziecka do godziny 16:00 lub w przypadku wydłużonych godzin pracy do godziny 17.00 (jednak Dziecko nie może przebywać w Klubie dłużej niż 5h) .
 11. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są przyprowadzać do Klubu Dziecko zdrowe.
 12. Rodzice (opiekunowie prawni) mają obowiązek informowania Personel o stanie zdrowia Dziecka w momencie przyprowadzenia go do Klubu.
 13. Jeśli u dziecka widoczne są oznaki choroby tj. kaszel, katar opiekun lub wychowawca ma prawo żądać od rodzica (opiekuna prawnego) zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego stan zdrowia dziecka, żeby nie stwarzać zagrożenia rozprzestrzeniania się choroby, dla bezpieczeństwa innych dzieci.
 14. Personel Klubu nie podaje lekarstw Dzieciom.
 15. W razie choroby dziecka, powiadomieni rodzice zobowiązani są do odebrania maluszka w przeciągu dwóch godzin od momentu otrzymania takiej informacji. W innym przypadku personel wzywa lekarza na koszt rodziców.
 16. Rodzice (opiekunowie prawni) informowani są przez personel o wszelkich niepokojących objawach zachowania się Dziecka w celu ograniczenia i nie dopuszczenia objawów choroby u Dziecka lub innych Dzieci.
 17. Rodzice (opiekunowie prawni) Dzieci, których zachowanie objawia się agresją i nadpobudliwością zagrażającą bezpieczeństwu życia i zdrowia samych siebie, innych dzieci lub personelu, proszeni będą o konsultację z psychologiem dziecięcym. Współpraca Klubu z rodzicami i dzieckiem może być kontynuowana na podstawie opinii psychologa, oraz jego zaleceń.
 18. W przypadku nadmiernej agresji i nadpobudliwości zagrażającej bezpieczeństwu życia i zdrowia samych siebie, innych dzieci lub personelu istnieje możliwość wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym.
 19. Na czas pobytu w Klubie rodzice powinni zaopatrzyć Dziecko w: obuwie zamienne (kapcie), ubranie na zmianę, pidżamka, mile widziana ulubiona przytulanka, pieluchy jednorazowe, smoczek jeśli dziecko używa.
 20. Klub oferuje możliwość wykupienia posiłków dla dzieci bezpośrednio z Przedszkola nr 32. W okresie wakacji istnieje możliwość wykupienia posiłków w formie cateringu. Klub bezpośrednio nie świadczy usługi przygotowywania posiłków.
 21. Klub zapewnia możliwość higienicznego spożywania posiłków.
 22. Rodzice, którzy korzystają z posiłków (opiekunowie prawni) zobowiązani są wnosić opłatę za wyżywienie do 5-go każdego miesiąca za dany miesiąc, w siedzibie Przedszkola nr 32 przy ulicy Przemysłowej 7 w Koninie
 23. Czesne należy opłacić do 2-go dnia każdego miesiąca za dany miesiąc. Nieopłacenie w terminie czesnego wiąże się z dodatkowymi opłatami:
  a) Za każdy dzień opóźnienia naliczane są odsetki ustawowe.
  b) Dalszy brak opłat będzie egzekwowany na drodze postępowania sądowego właściwego dla siedziby Klubu.
 24. Umowa sporządzona jest na czas określony (minimalny czas na jaki zostaje zawarta umowa to 3 miesiące) z możliwością jej rozwiązania z zachowaniem jednomiesięcznego wypowiedzenia.
 25. Nieobecność Dziecka w Klubie nie zwalnia od obowiązku uiszczania stałej opłaty miesięcznej, która jest gwarancją zachowania miejsca oraz od naliczania dodatkowych opłat związanych z nieterminowym opłacaniem czesnego.

Statut wchodzi w życie z dniem 17.12.2012 r.
Zmiany z dnia 05.07.2015 r.

Main page Contacts Search Contacts Search